Logo SP nr 3

"PROGRAM DLA SZKÓŁ"

Od roku szkolnego 2017/2018 uruchomiony został nowy "Program dla szkół" w miejsce dotychczas realizowanych programów "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole". W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I – V. W ramach programu dzieci będą bezpłatnie otrzymywać owoce i warzywa oraz mleko. Uczniowie będą także brać udział w działaniach edukacyjnych przeprowadzanych przez szkołę mających poprawić wiedzę dzieci na temat zdrowych nawyków żywieniowych, pochodzenia żywności i rolnictwa oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

Program "Znajdź Właściwe Rozwiązanie" to program edukacji antytytoniowej skierowany dla uczniów klas szóstych. Głównym celem jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Cele szczegółowe programu:

 • Integracja grupy. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia.
 • Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza.
 • Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy.
 • Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami.
 • Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi."Bezpieczna i przyjazna szkoła"

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w rządowym programie "Bezpieczna i przyjazna szkoła". Głównym celem tego programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach. Cele szczegółowe to kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki, zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia.

Realizując projekt chcemy podjąć działania na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli. Pragniemy promować zdrowy styl życia i aktywność fizyczną.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.
wśród zwycięzców II edycji Konkursu Grantowego w ramach Programu "mPotęga"

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. wzięła udział w II edycji Konkursu Grantowego w ramach Programu "mPotęga". Jego organizatorami są Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. Z 292 wniosków wybrano 33 projekty adresowane do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i ich rodziców. Wśród nich znalazł się projekt koźmińskiej trójki pt. "Matematyka dla wszystkich". Program „mPotęga” ma na celu zainspirowanie nauczycieli i pasjonatów matematyki do zerwania ze schematami, rutyną lekcji matematyki oraz rozbudzenie u dzieci i młodzieży zainteresowania tym przedmiotem.

O dofinansowanie w programie "mPotęga" ubiegały się m.in.: szkoły podstawowe, gimnazja, licea oraz stowarzyszenia i fundacje z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Granty zostały przyznane w dwóch kategoriach: dla projektów wspierających edukację dzieci w klasach 4-6 szkół podstawowych oraz uczniów z gimnazjów, liceów i techników. Na realizację swoich pomysłów zwycięzcy konkursów otrzymali od 2 do 5 tys. złotych (w przypadku szkół podstawowych) lub od 5 do 8 tys. złotych (w przypadku gimnazjów, liceów i techników). Fundacja mBanku w II edycji programu przyznała 61 grantów na łączną kwotę ponad 355 000 zł . Cieszymy się, że wśród nich znalazła się nasza szkoła, która na realizację swojego pomysłu otrzymała 5 000 złotych.

O projekcie "Matematyka dla wszystkich"

Zostaną przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas IV – VI i ich rodziców. Uczniowie pogłębią i utrwalą wiedzę matematyczną, rozwiną swoje uzdolnienia i zainteresowania matematyką, wyzwolą twórczą aktywność za pomocą narzędzi TIK, dostrzegą użyteczność i obecność matematyki w życiu codziennym. Rodzice zostaną zapoznani jak poprzez gry i zabawy doskonalić u swoich dzieci pojęcia matematyczne.
W ramach projektu odbędą się warsztaty matematyczne - "Matematyczne origami" i "Wykorzystanie tablicy interaktywnej i narzędzi TIK do nauki matematyki". Zostanie przeprowadzony "Turniej gier planszowych", konkurs matematyczny "As czwartych klas", "As piątych klas", "As szóstych klas"oraz konkurs plastyczny "Matematyczny portret jesieni". Ponadto uczniowie i rodzice wezmą udział w Grze terenowej.

O organizatorze programu mPotęga - www.fundacjambank.pl

Fundacja mBanku (mFundacja) od roku realizuje nową strategię „m jak matematyka”, która zakłada wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji matematycznej w Polsce. Organizacja promuje i dofinansowuje inicjatywy służące rozwijaniu myślenia matematycznego i kształtowaniu umiejętności stosowania matematyki w różnych dziedzinach codziennego życia, również nauki. Fundacja realizuje strategię poprzez dotacje, programy grantowe i stypendialne skierowane do środowisk zajmujących się matematyką: nauczycieli, społeczników oraz rodziców zaangażowanych w efektywne kształcenie swoich dzieci. Skupienie uwagi na problemie kształcenia matematyki to nowa i innowacyjna koncepcja działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

O Fundacji Dobra Sieć – www.dobrasiec.org

Fundacja Dobra Sieć została założona w maju 2009 r. przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, jedną z najbardziej doświadczonych organizacji pozarządowych w Polsce. Od samego początku prowadzi dwa programy: Moje Stypendium i E-wolontariat. Fundacja działa głównie w Internecie, a jej najważniejszymi celami są rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii, jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce. Owocem tych działań jest m.in. portal mojestypendium.pl - największe źródło informacji o programach stypendialnych i konkursach edukacyjnych.

Więcej informacji o programie mPotęga na www.mpotega.pl.
MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu już od wielu lat wdraża program edukacyjny kierowany do dzieci mających rozpocząć naukę w szkole oraz ich rodziców. Program opracowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Poznaniu adresowany jest do szkół i przedszkoli. Rozpoczęcie nauki w szkole to przełomowy moment w życiu dziecka, a także jego rodziny. Kolejne lata nauki są okresem bardzo ważnym nie tylko z powodu zdobywanej przez dziecko wiedzy, ale także czasem istotnym dla jego zdrowia. W wieku szkolnym może rozwinąć się szereg problemów zdrowotnych, takich jak wady postawy, zaburzenia wzroku czy otyłość. W tym wieku kształtuje się wiele nawyków, utrwalają się zachowania, które będą umacniać zdrowie lub jemu szkodzić. Głównym celem programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród rodziców i uczniów.

Cele szczegółowe to:

 • podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia,
 • uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci,
 • zainteresowanie rodziców zdrowiem ich dzieci i czynnikami wpływającymi na jego zachowanie,
 • przekonanie rodziców o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu, środowisku szkolnym.

Broszura dla rodziców

Czyste powietrze wokół nas

Program ten skierowany jest do dzieci w wieku pięciu i sześciu lat ich rodziców oraz opiekunów. Głównym celem programu jest:

 • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają,
 • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Założeniem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego, oraz wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Cele szczegółowe programu:

 • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, "wydobycie" dymu papierosowego,
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
 • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów,
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na wdychanie dymu tytoniowego.

Realizacja programu gwarantuje wszechstronne podejście do profilaktyki antytytoniowej. Ma wpływ nie tylko na dziecko, ale także otoczenie, czyli osoby z którymi spędza najwięcej czasu i które na tym etapie życia są dla niego autorytetem.

"Nie pal przy mnie, proszę"

Adresatami programu są uczniowie klas I - III szkół podstawowych oraz ich rodzice i opiekunowie. Do zadań programu należą: zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.

Głównym celem programu jest zachęcanie do abstynencji tytoniowej oraz wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe:

 • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
 • Wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Uświadomienie, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Uwrażliwienie na szkodliwość dymu papierosowego.
 • Omówienie problemu biernego palenia.
 • Wykształcenie u dzieci umiejętności asertywnego reagowania wobec osób, które przy nich palą papierosy.

Warsztaty dla dzieci obejmują następujące tematy:

 • Co to jest zdrowie?
 • Od czego zależy nasze zdrowie?
 • Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
 • Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?
 • Nie pal przy mnie, proszę.

W zajęciach wykorzystuje się różnorodne metody aktywizujące, dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci: "burzę mózgów", krzyżówki, układanki, "narysuj i napisz", dramę, pracę w grupach i ćwiczenia oddechowe.

TRZYMAJ FORMĘ

Trzymaj Formę! to inicjatywa o dwukierunkowym podejściu, promująca wśród uczniów szkół podstawowych zbilansowane odżywianie w połączeniu z regularną aktywnością fizyczną.


Głównymi celami programu są:

 1. Edukacja młodzieży szkolnej w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję aktywności fizycznej, zasad zdrowego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
 2. Poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności fizycznej, zachowań konsumenckich, dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.
 3. Uświadomienie uczniom potrzeby aktywności fizycznej (zarówno w ramach zajęć szkolnych, jak i rekreacji) i jej wpływu na zdrowie.
 4. Nauczenie młodzieży podstawowych zasad dopasowania sposobu odżywiania do stylu życia (zróżnicowana i zbilansowana energetycznie dieta - posiłek wartościowy, a nie kaloryczny).

Konsekwencją realizacji programu ma być poprawa stanu zdrowia młodych ludzi poprzez świadome wybieranie zdrowej żywności, stosowanie zasad zbilansowanej diety i wzrost aktywności fizycznej.

Ulotka dla rodziców

Więcej informacji o programie znajdziecie na stronie internetowej www.trzymajforme.pl
"Akademia Bezpiecznego Puchatka"

W roku szkolnym 2015/2016 klasy pierwsze naszej szkoły uczestniczą w programie edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka", który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów. Uczy jak być bezpiecznym na drodze, w domu, w szkole oraz w czasie odpoczynku. Program przygotowany jest przez firmę Maspex - właściciela marki Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i Nauczycielami.

W ramach Akademii Bezpiecznego Puchatka przygotowano praktyczne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które warto przekazać każdemu Pierwszoklasiście.

Zapraszamy na stronę internetową programu akademiapuchatka.pl/